ใบความรู้ เรื่อง
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ผลงานนักเรียน
เรื่อง การใส่ไฟล์รูปภาพในเว็บเพจ

ตัวอย่างผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563
เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา html

เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
เรื่อง การเชื่อมโยง


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (E-learning) เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา html

        บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายนี้ เป็นสื่อการสอนที่นำเสนอความรู้ และเนื้อหา
บทเรียนที่เป็นพื้นฐานสำคัญของนักเรียนที่เรียนวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการสื่อสาร
ข้อมูลและการค้นหาความรู้ได้ตลอดเวลาอย่างไร้ขีดจำกัด          เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เปิดประตูการศึกษาจากห้องเรียนไปสู่โลกแห่ง
การเรียนรู้อันกว้างใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่อง
ข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา ทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนและทบทวน
เนื้อหาความรู้ได้ตลอดเวลา

อบจ.ขอนแก่น
สำนักการศึกษาฯ
อบจ.ขอนแก่น
กองการเจ้าหน้าที่
อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์


  คุณลักษะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21
หลัก 6P เพื่อการทำงาน
ให้สำเร็จ

กระทรวงมหาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา